Preemţiunea dacică

Categories ArticolePosted on

Există în istoria omenirii multiple exemple de erori „ştiinţifice” care s-au dovedit fatale cunoaşterii şi adevărului. În numele acestor erori s-au luat mii de vieţi omeneşti. Au fos arşi pe rug, traşi pe roată, decapitaţi, spânzuraţi, rupţi în patru de patru cai din patru zări, lapidaţi, ghilotinaţi, otrăviţi, sau împuşcaţi, oameni a căror vinovăţie a fost aceea de a fi susţinut adevărul natural. Rând pe rând, minciunile au căzut sub aspra pedeapsă a ştiinţei şi a revelaţiei imanente. Pământul nu mai este plat, soarele nu se mişcă de fel în jurul pământului, vrăjitoriile sunt demolate, relativitatea şi călătoriile spaţiale sunt acceptate, civilizaţiile nonpământene sunt deja aievea, piramidele s-au activat energetic, vibraţia pămîntului s-a decodificat în limbajul cifrelor, Isus este printre noi, şi încă nu credem.

Asemenea marilor erori care au schilodit conştiinţa umanităţii, se perpetuează încă minciuna fabricată asupra existenţei ancestrale a unei civilizaţii celeste creată după legile divine. Civilizaţia traco-geţilor este memorialul durerii protoistoriei devenirii umanităţii. Se poate întreba un anume, cu acceptabilă maliţie, de ce despre geţi sau daci într-o temă de istorie medie, chiar recentă după alţii, referitor la un subiect de-a dreptul minor!

Există şi această abordare a „temei minore” din partea unor istorici simbriaşi când vine vorba despre sorgintea şi status-quo-ul Basarabiei masagete! Folosesc abrupt atributele eponimice pentru-că nu îmi pot permite să consum spaţiul editorial cu explicaţii justificative pentru unii care, fie că habar nu au despre ce este vorba, fie că nu vor să accepte, precum inchizitorii de altă dată, decât „adevărul” lor!

În filosofia simplă a acestui demers scriitoricesc se regăseşte simpla intenţie de a restitui un adevăr care a fost siluit de mai bine de două milenii, dar cu predilectă perfidie în ultimile două secole. Marele arial al existenţei geto-dacice, dovedite cu acte în regulă şi exprimate de surse istorice incontestabile cuprindea, începând cu mileniul al şaselea înainte de Cristos, teritoriile din Europa Alpino-Carpatiană, bazinul Mării Negre (numită de greci, Marea Getică), până dincolo de Caucaz. Nu avem date, cel puţin prin cunoaşterea oferită de cercetarea la zi, dacă existau şi în ramurile uraliene, dar putem avansa prezumţia unei atari abordări.

Este cert însă, prin ceea ce a dovedit Carolus Lundius, marele magister al regelui suedez Carol al XI-lea, în lucrarea sa „Zamolxis, primus getarum legislator”, ca şi populaţiile scandinave se revendică din obârşia geţilor carpatieni. „Zamolxis, în pergamentele noastre Samolses. La el sunt raportate începuturile legilor paternale şi aceasta este o certitudine. Cine este el şi de unde vine? El aparţine Geţilor, care sunt aceeaşi cu Goţii şi Sciţii”. Astfel îşi începe rezumatul primului capitol, Carolius Lundius. Afirmaţia că geţilor li se mai spuneau şi sciţi vine dintr-o laborioasă muncă de investigare ştiinţifică, astăzi cunoscută nouă, care reproduce tabela comparativă a denumirilor aceluiaşi popor hiperboreean în limbile vremilor apuse. Dar unde se plasau geografic sciţii? La nord de paralela 45, deasupra Mării Getice unde se rătăceau în zăpezile nordului toate oştile persane.

Referindu-se la ţinutul ancestral de origine al suedezilor, Lundius spune că „prin numele de Svithiod se desemna tot ce era la vedere în nord; celelalte domnii s-au numit altădată trac-thus (ţinut întins) acesta traducându-se ca o reuniune de ţinuturi ale unui foarte întins imperiu – la nivelul universului.(…) ţinutul svithiod fiind situat la nord de Marea de Azov, în cel mai nordic punct chiar, are un climat foarte aspru, regiunea fiind secătuită de ger şi zăpadă”.

Fără a mai acumula alte argumente şi nume de autori ai vremilor apuse, fără a plusa pe un stil comprehesiv de opulenţă doctă, venim cu logica deductivă a surselor astfel: spaţiul hiperboreean, cel cuprins la nord de paralela 45, a aprţinut pe toată dezvoltarea sa continentală geţilor, populaţie de provenienţă primordială, care-şi denumeau ţinutul trac-thus, adică ţinutul întins, preluat de alte seminţii pe limba lor ca fiind Tracia. Teoria „marii migraţii hiperboreene” a fost elaborată de Vasile Lovinescu dar abordarea sa în discursul ştiinţific elaborat este de dată recentă, tocmai pentru că descoperiri recente între puncte diametrale, din Irlanda şi până în Japonia, converg către o sursă de spiritualitate unică provenită din intersecţia paralelei şi meridianului 45. Măsuraţi-le şi reprimaţi-vă perplexitatea!

Comunitatea antropologilor, istoricilor şi mai nou a lingviştilor sunt eminamente de acord că vastul teritoriu riveran Dunării cuprins între Carpaţii Slovaciei şi nordul Greciei, de al bazinul Tisei la Nistru, gurile Bugului şi Marea Neagră a fost locuit în antichitatea istorică cunoscută, de marele popor atlanto-euro-asirian al tracilor, denumire dată după toponimul lingvistic al teritoriului şi nu după sorgintea gentilică. Această masă umană cuprindea peste o sută de formaţiuni tribale şi gentilice despre care însuşi Herodot afirmase că sunt „cel mai numeros popor după inzi”. Grecii aveau să recunoască, de la Homer încoace, că geţii erau cei mai puternici şi se singularizau prin omogenitatea limbii şi cultura spirituală extrem de avansată.

Numele si neamul

Numele de geţi era folosit cu precădere de către greci în timp ce, după ce s-au fondat la 753 ad romanii aveau să le spună daci, păstrând după, ştiinţa noastră, numele ancestor al fondatorilor troieni. Că li se spuneau geţi sau daci este superfluu atât timp cât Strabon a concis că ei formau acelaşi popor, „vorbind aceeaşi limbă”.

Pliniu cel Bătrân susţinea că dacii şi tracii sunt acelaşi neam, numai străinii îi numeau diferit după locul lor. Fapt reluat după 1600 de ani de către Johannes Magnus Gothus (1488-1544) în voluminosul său tratat care relatează istoria tuturor regilor geţi şi sueoni. Printre altele el explică desele etnonime forţate provenite din percepţia spaţialităţii de dispunere. Citez: „ba mai degrabă cred cred că este vorba de o diversitate a idiomurilor din partea celor care guvernau, căci acasă li s-a spus Vestrogeţi – Geţilor de Apus, Geţi şi Ostrogeţi – Geţilor de Răsărit (în latina de editare: Vestrogetae hoc est occidentales getae, getae et Ostrogetae hoc est orientales), iar pe alte meleaguri în idiomuri străine – când Samageţi, când Masageţi; celor pe care Strabon, în cartea a XI-a îi numeşte Geţii de Răsărit, li se va spune Tirsageţi; aşadar, atât Grecii cât şi Latinii i-au numit pe aceştia Goţi/Geţi cu un termen comun, trimiţând la acelaşi neam”. 

Imensitatea spaţială a răspândirii neamului geto-dacilor nu este doar o figură de stil preluată în mod reflex de la un secol la altul ci o realitate transferată în cunoaşterea lumii de marii învăţaţi ai lumii. Pitagora, cel ce a cunoscut tainele din Memfis şi a stat la sfat cu Zoroastru şi Brahme, după ce s-a purificat în apele Gangelui, avea să remarce imperativ către locuitorii din Crotona: „călătoreşte la geţi, nu ca să le dai legi, ci ca să tragi învăţăminte de la ei. La geţi pământurile sunt fără margini, toate câmpurile sunt comune. Şi dintre toate popoarele, sunt cei mai înţelepţi, spune Homer”. Este de cuviinţă să asociem aici spaţiul geto-dac cu cel hiperboreean dată fiind multitudinea de referiri ale unor texte, la cele două sintagme. Asfel, Pindar (aprox. 518-438), poetul grec şlefuitor de limbă elină decomprimă mitul lui Apollo ca zeu abstract şi face afirmaţia conform căreia, după zidirea Troiei, s-a întors în tărâmul său de origine, la nord de Istru, la hiperboreeni.

Autorul superbei capodopere „Eneida”, Vergillius Maro (70-19) scria despre Orfeu: „singuratec, cutreiera gheţurile hiperboreene şi Tanais (denumirea antică a râului Don!) acoperit de gheţuri, şi câmpiile niciodată fără zăpadă, în jurul munţilor Riphei (denumirea antică a munţilor Carpaţi!), până ce femeile trace, mâniate de dispreţul său, îl sfâşiară” şi în text latin: „solus hyperboreas glacies, Tanaimque nivalem/Arvaque Riphei nunquam viduata pruinis/Lustrabat, raptam…”. Aşadar, spaţiul hiperborean se suprapune în identic cu cel al geţilor nemuritori, iar tentaţiile de a fi însuşit de alte popoare, târziu apărute, sunt nevrednice şi sperjure.

De altfel, ne sunt cunoscute eforturile armenilor, georgienilor, ruşilor, azerilor şi chiar a turcilor şi perşilor de a-şi demonstra paternitatea asupra mitului reginei-zeiţă Tomiris, amazoana celor o mie de care, ce avea să-l decapiteze pe Cirus cel Mare, aruncându-i capul în vasul plin cu propriul sânge rostind: „bea şi te satură, însetatule de sânge!”. Dar regina Tomiris nu este un simplu mit. Ea a existat în carne şi oase, cerută fiind de soţie de către însuşi Cirus, întemeietorul imperiului Persan. Ea a existat ca regină reală, şi nu doar legendă în spaţiul nordo-pontic, până la Marea Caspică, controlând vastul teritoriu al masageţilor, ramura estică, cu denumirea specifică, din neamul traco-geto-dacilor.

Că acest uriaş popor avea rădăcina endogenetică şi conştiinţa aparteneţei comune, vine să ne o confirme şi simplul fapt că numele Spargapeithes, fiul reginei Tomiris, ucis de Cirus, a fost luat şi purtat de un rege al agatârşilor (Ţara Haţegului de azi) din Transilvania. Aveam, totodată, să constatăm şi din referirile lui Plutarh, că Alexandru cel Mare, după victoria de la Gaugamela, a mers la mausoleul din Pasargada închinat lui Cirus, având exactă ştiinţă că acesta fusese ucis de ancestorii săi din neamul tracilor de răsărit.

Nu ne propunem pe mai departe să dezvoltăm exhaustiv textul cu date sprijinitoare nefiind în intenţia noastră de a produce un compendium, ci doar să prezentăm ipoteza de lucru din care se extrage, prin sute de demonstraţii similare o concluzie fundamentală. Această concluzie este simplă: spaţiul carpato-pontic-caucazian a fost paleovatra de etnogeneză şi de continuitate ereditară a civilizaţiilor succesive produse de traco-geto-daci.

Dreptul transmis peste secole

Schimbarea refluxă a sensurilor migraţiilor populaţiilor indoeuropene şi apariţia maselor de populaţii nomade sălbatice, au produs un curs istoric ostil populaţiilor băştinaşe şi au schimbat natura rânduirii primordiale. Acest proces a fost lent şi continuu, dar întotdeauna a fost însoţit de o rezistenţă genetică şi spirituală uriaşă. Restrângerea spaţiului de identitate, prezervată prin această rezistenţă imaterială, a fost posibilă din partea cotropitorilor ca urmare a uciderii dreptului la simbolistică, limbă, onomastică şi toponimie. Cercetători istorici contemporani, paleolingvişti de bună credinţă, surse creştine premoderne din arhivele Vaticanului sau cele ale Bizanţului, evidenţiază tot mai argumentat adevărurile cu grijă dosite de beneficiarii de astăzi ai mistificărilor trecute.

În fapt, afirmarea dreptului ereditar al românilor asupra teritoriilor prezervate prin acestă rezistenţă la care am făcut referire, nu este o provocare ci un act de demnitate identitară. A nu şti un adevăr şi a te lăsa la cheremul afirmaţiilor altora, luându-le de bune, nu pare a fi o vinovăţie atât de mare. Poate fi cel mult tratată ca naivitate sau stupizenie pardonabilă. Dar a şti adevărul şi a-l abandona dintr-o lehamite istorică, este o crimă de neiertat. Cazul Basarabia este elocvent. 1812 este un act de cotropire barbară, care prin acţiuni lente, dar indelungate au produs distrugerea capacităţii de regenerare a unei naţii ancestrale. Asasinatele în masă de atunci, de mai apoi, şi de curând au fost şi vor fi tratate de noi ca distrugere de patrimoniu universal. Crimele asupra umanităţii vor rămâne pe mai departe imprescriptibile.

Şi tot în aceaşi categorie intră şi distrugerile patrimoniului universal. Cazul Basarabia trebuie să devină o problemă de conştiinţă a umanităţii moderne. Banditismul migratorilor nu mai trebuie să producă distrugeri de artefacte ale civilizaţiilor fondatoare. Deptul geto-dacic este unul de preempţiune. Este un drept universal acceptat şi recunoscut. Şi acest drept nu se negociază cu nimeni!

un articol de General (rez.) dr. Mircea Chelaru

Înscrie-te la Newsletter (pe Home) și află primul despre cele mai importante articole pe care le postăm! Sprijină munca pe care o facem și distribuie mai departe materialele pe care ți le trimitem! Mulţumim!

 
Călătorește în locurile de taină ale României! Un proiect unic de turism http://locuridetaina.ro/

 

12 comments

 1. „Deptul geto-dacic este unul de preempţiune. Este un drept universal acceptat şi recunoscut. Şi acest drept nu se negociază cu nimeni!”

  Ei au spus-o pe a lor de două mii de ani, acum e vremea noastră !
  … fără ezitări şi fără compromisuri !

  Doamne ajută !

 2. Cred ca ar trebui sa ganditi altfel, nu cred ca este sanatos sa consideram dreptul geto-dacic ca fiind unul “de preempţiune”,
  cand el este si trebuie sa fie “Ius soli”. Dreptul de preemţiune reprezintă dreptul uneia din părţi de a fi preferată unei alte persoane la cumpărarea sau vânzarea unui anumit bun!!!
  este vorba de asa ceva cand vorbim despre dreptul stramosilor?
  Avem un trecut, o istorie sau incercam sa le fabricam acum? Ce stim despre noi? Getia sau Dacia? Valahia sau Romania?…cum se numea tara lui Burebista in graiul sau? dar a lui Decebal?

 3. Din nefericire nu prea stim nimic, Sarmisegetusa este decat 5% descoperita!
  Ce oare se afla de le este asa de frica sa ne arate? Oare o limba a a dacilor? Un alfabet propriu? Daca gasim o limba a dacilor care sa semene izbitor cu a noastra, va dati seama ca Romania va pretinde teriori in tot centrul, sudul si estul Europei? De asta nu ne lasa sa stim adevartul, din pacate ne invata in scoli ca suntem bastarzii Romei!!!
  Multumim pentru articol, si SPER DIN TOATA INIMA SA ADUCETI LUMINA IN ISTORIA NOASTRA!

 4. Asa cum au stat dacii indaratnic in fata Imperiului Roman, asa trebuie sa stam si noi astazi in fata denaturarii istoriei facuta cu buna-stiinta chiar de catre ilustrii nostrii cercetatori.Focul dacic nu s-a stins si nu se va stinge niciodata! Felicitari pentru articol.

 5. Este foarte mult de spus. Fiecare abordeaza din punctul sau de vedere, din zona sa de expertiza. Va recomand lucrarile lui Pavel Lazar Tonciulescu (ed. Obiectiv Craiova, de exemplu). Este unul dintre “traducatorii” lui Densusianu, mult mai arid si mai greu de inteles. Acolo (si in alte sute de asemenea lucrari ale unor autori de bun simt!) veti gasi de ce dacii isi spuneau (in limba lor) ca erau d’aci/de’aici …DACI, adica nu veneau de nicaieri, erau aici dintotdeauna! De ce, din ce motive istorice (incepind cu diluviile) a fost posibil ca acest popor sa fie aici si sa fie cel mai bun, mai drept… De ce toate limbile latine se trag din limba vorbita la Troia… limba cu nimic diferita de ceea ce se vorbeste si azi pe teritoriul dintre Carpati/Dunare/Marea Neagra. De ce limbile care se trag din germana au cuvinte inredibil de asemanatoare cu cele romanesti. De ce este imposibil sa avem cuvinte specifice agriculturii (vietii de la sat, in general!) importate de aiurea din alte limbi, cu atit mai putin din maghiara, franceza sau altele asemenea. De ce in toata Europa (in TOATA EUROPA) dar mai ales in zonele izolate, montane, greu accesibile schimbarilor de traditie si limbaj, exista dialecte izbitor de asemanatoare cu limba romana. De ce anume, cea mai apropiata limba de latina este limba romana si nu limba italiana, franceza, spaniola sau portugheza…. de ce mai mult de jumatate din populatia Greciei vorbeste o limba romana, …romansii din muntii Elvetiei…, de ce in Scotia, Tara Galilor sau in Tara Bascilor exista un limbaj incredibil de asemanator limbii romane si nu limbii latine …!!!… De ce pe teritoriul actualei Romanii se descopera in pesteri (lasate de izbeliste) cele mai vechi oase ale stramosilor europeni, picturi rupestre mai vechi si mult mai valoroase decit cele din Vestul Europei…
  …de ce Sarmisegetusa dragul meu “Dacul” nu este doar 5% descoperita, ci atit a mai ramas din ea, dupa ce s-a furat 2000 de ani tot ce se putea de acolo. Pentru ca fiecare invadator avea tot interesul sa ne faca sa uitam cine sintem.
  Pentru ca dintotdeauna (DINTOTDEAUNA!!!) am fost cei mai buni, cei mai puternici, cei mai inteligenti, cei mai frumosi, cei mai potenti, cei mai sanatosi…
  Putini vor sa mai recunoasca faptul ca insusi Hitler a oprit un studiu al istoricilor sai care demonstrau ca originea rasei ariene a fost nu pe teritoriul Germaniei ci pe cel al Romaniei. Cine nu stie, Hitler a fost un mare cunoscator si un mare amator de istorie, stiinte oculte si multe altele. Minimalizarea personalitatii acestui lider european de data recenta a fost efectul “urii invingatorilor”. Procesul de anihilare a acestui om are aceleasi mecanisme ca si anihilarea imensei culturi dacice. V-am dat acest exemplu nu pentru a vi-l aduce aminte pe acest lider de trisa amintire, ci pentru ca este de data recenta. Inca mai traiesc oameni care l-au cunoscut personal.
  Sa va spun ceva si despre mult-hulitul Ceausescu? Despre “incultul” lider? Chiar mai credeti prostiile semanate prin televiziunile aflate in proprietatea “cuceritorilor”? Cum puteti crede ca un om care in fiecare zi mergea in alta tara, vorbea cu alti oameni (pictori, artisti, ingineri, doctori, diplomati etc…etc…) poate fi incult? Ca avea un defect de vorbire si o tendinta de a folosi cuvinte la limita gramaticii? Si? Cine a iesit in strada si a urlat in decembrie 1989 a avut scuza ca era prost sau ne-informat. Dar dupa mai mult de douazeci de ani de atunci, in conditiile in care tara e praf si pulbere… sa mai dai vina pe Ceausescu? Ei uite asta e o mare prostie. Si uite acesta a fost mecanismul prin care a fost furata o mare cultura, un mare patrimoniu.
  Mostenirea dacilor va fi un blestem greu pentru cine nu o merita sau incearca sa o foloseasca impotriva urmasilor dacilor. !

 6. Din pacate, numai ca sa “fluturam” un steag tricolor nu e suficient. Invingatorii au intotdeauna dreptate! Mai intai trebuie sa fim invingatori. Singura solutie este sa nu ne dam cadou/pe gratis tara tiganilor. Mai apoi, trebuie sa nu permitem nici unui politician (angajat de noi prin vot, deci slujitorul nostru, de fapt!) sa vinda nici o palma din pamintul tarii. Nici chinezilor, nici arabilor, nici evreilor, nici altora. Apoi, trebuie sa incepem sa avem grija de ceea ce avem deja. SAU sa incepem sa facem atitia bani citi ne trebuie sa devenim independenti, fiecare, unul cite unul, familie dupa familie. Sa tinem legatura cu cei plecat peste hotare, sa nu-i lasam sa uite ca sint urmasi de daci. Sa-i ajutam sa urce in ierarhii si in pozitii sociale si politice, de unde sa poata sa “deschida umbrelele” pentru a ne proteja. Ei, uite asta este o reteta pentru a ne putea strecura de sub talpa grea a cuceritorului ticalos si atit de pervers ca nici macar nu are curajul sa-si asume victoria. Zic bine? Daca da, apucati-va de treaba!

 7. Toata stima pentru prietenul nostru Vlad Nima. Se vede ca stapaneste mare parte din istoria stramosilor nostri! Vin cu o serie de puncte de vedere, ce se vor doar o completare la cele spuse de domnia sa. Troia a fost intemeiata cu aproximativ trei milenii Inainte de Hristos, de catre Dardanus, originar din nordul Dunari. Automat limba troenilor era limba geto-daca (traca), numita de popoarele de mai tarziu “latina vulgara”. Limba geto-daca fiind atestata documentar-arheologic inainte de anii 5500 In.de HR. Cat priveste nationalismul unor asa zisi “mari conducatori” se poate discuta. Sigur ca Hitler era constient de maretia Arienilor (tracilor).Puritatea acestei rase s-a mentinut pana la venirea popoarelor migatoare!!! Hitler gandind o purificare etnica… Ce a fost s-a vazut!!! Zvastica,simbolul rligios al soarelui si a lui Zamolxis folosit in toate si peste tot de Hitler! Nu inseamna ca trebuie incriminat acest insemn, numai pentru ca a fost folosit de un regim criminal. Cat priveste pe Ceausescu nu trebuie sa ne entuziasmam prea tare. Deoarece acesta s-a folosit de inaintasi, pentru cultul personalitati lui! Ia premarit pe Burebista pe Mircea si pe Mihai, atribuindu-si virtutile si maretia acestora! De apreciat indemnurile lui Vlad Nima de a ne schimba atitudinea despre trecut, incercand sa valorificam mostenirea strabunilor nostri. Cat priveste titlul acestui articol, denumirea de “preemptiune” s-ar potrivi in cazul SUA privind Alasca cumparata de la rusi. In cazul nostru cred ca ar fi mai potrivit “Mostenirea dacica”. Sa fie intr-un ceas bun.

 8. Dintre cei care au cultura istorica ,numai cine nu vrea nu recunoaste adevarul : suntem urmasii marelui neam al tracilor iar asazisa romanizare este o gogorita(necesara intr-o anumita perioada istorica); dacii, sramosii nostri au dat imparati ai Romei, limba daca se vorbeste si azi (pentru cine este interesat, sa studieze de Mihai Vinereanu)de catre romani,asazisele slavisme din limba romana nu sunt de loc slavisme,istoria noastra este falsificata cu buna stiinta iar noi ne complacem in aceasta situatie; am incercat de multe ori sa discut acest subiect cu persoane din diferite categorii sociale dar, din pacate, am constatat un dezinteres cvasigeneral- de ce oare ? Sa fie o reminiscenta a mostenirii trace aceasta stare semivegetativa care ne caracterizeaza ? Asta sa fie cauza principala ca, in prezent,nu exista un stat mare si puternic numit DACIA ? EMINESCU avea(inca o data) dreptate : Din aceasta cauza incearca cei fara tara si fara Dumnezeu sa-l mai omoare odata ! DACIA….blestemul care ne va marca toata existenta noastra pe acest pamant !

 9. Important este sa fim din ce in ce mai multi, mai multi care sa spunem cine suntem si ca suntem aici in locul nostru, lasat mostenire de inaintasii nostri.Suntem obligati sa ne sustinem radacina si istoria, mai ales atunci cand sunt ale noastre si sunt amenintate de distrugere intentionata, ori falsificare grosolana.Avem suficiente dovezi ca trebuie, asa cum spunea cineva mai sus, sa ne apucam de treaba, fiecare dintre noi poate aduce un aport la aceste descoperiri, sustineri, promovari si de ce nu REVENDICAREA IDENTITATII ISTORICE.As dori sa vad ca ia nastere o miscare, organizata intr-o forma stabila si din ce in ce mai mare, atunci sperantele si succesul sunt mai mari si mai promitatoare.Mult curaj si interes, sunt si suntem aici in locurile noastre, ale stramosilor nostrii.

 10. Eu am impresia că saitul ăsta e un ghiveci de minciuni, dorințe fierbinți de a falsifica istoria, incultură și prea mult romantism de tip manea. Vă cramponați de niște idei ca măgarul. Nu sînt eu cel mai informat, dar atîta prostie zău că n-am mai citit de mult. Măi, adevărul e una și ce vreți voi să inoculați e altceva.
  Unde Doamne iartă-mă ați găsit voi că massageții sînt traci sau Zamolxe ar fi primul legislator? Ignorați complet Orientul, adevăratul izvor al civilizației celei mai vechi.Păi Orientul avea diferite alfabete și opere literare, legi și orașe stat, monarhi cu armate și temple, zigurate, medicnă etc etc. cînd europenii încă erau de un primitivism atroce.
  În Evul Mediu se mințea foarte mult, unii își creionau genealogii false să pară mai iluștri decît vasalii lor, atîta tot.
  Spaniolii, danezii, rușii și alții inventau și ei cîte ceva impresionați de istoria barbarilor daci.Voi înghițiți totul ca proasta nesătulă. Unde sînt dovezile?
  Adică toți istorici punctează că Europa de răsărit era plină de triburi proto-slave și baltice, iranice sau de cine știe cîte alte origini, numai voi vedeți traci și daci peste tot pînă la Urali.
  Și istoricii ăia antici n-aveau de unde să știe dacă tracii erau „cei mai numeroși după inzi”.N-aveau putința de a aprecia corect nimic, erau un fel de povestitori.Cine naiba mergea pînă la inzi să-i numere sau pînă în Slovacia și la Bug ca să-i numere pe traci. Ei abia dacă compilau niște hărți brute și total inexacte.Păi unii habar n-aveau ce era la Marea Baltică sau Scandinavia, darmite la Urali.Multe informații veneau la mîna a doua, a cincea, prin marinari sau neguțători.Grecii antici vedeau lumea ca o insulă înconjurată de ape.Aveau un planiglob de te bufnește rîsul.

 11. sorine dovezile sunt cu nemiluita. suedezul axiehelmius il felicita pe carol lundius si spune ca zamolxe al nostru adica al suedezilor si spune el zamolxe al nostru uitat de atata amar de vreme de conationalii nostrii. deci zamolxe uitat de suedezi. pe urma johanes magnus episcop de upsala spune ca GETHAR l-a chemat pe tatal GOTILOR. pe urma aceleasi cuvinte care se gasesc si in biblia gotica si pe tablitele de la sinaia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *